Stavbyvedúci

V rámci výkonu stavbyvedúci ponúkame činnosti podľa stavebného zákona:

  • Stavebný zákon ukladá stavbyvedúcemu riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a viesť o nich evidenciu v stavebnom denníku.

V zmysle ustanovení Stavebného zákona je stavbyvedúci oprávnený:

  • určovať začatie a ukončenie jednotlivých činností na stavenisku a na stavbe,
  • riadiť vykonávanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,
  • organizovať pohyb činnosti osôb na stavenisku a na stavbe,
  • kontrolovať výrobky a materiály pre stavbu, zisťovať ich kvalitu a vhodnosť na zabudovanie do stavby, určovať spôsob ich skladovania na stavenisku,
  • dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
  • koordinovať poradie stavebných prác,
  • vykázať cudzie osoby zo staveniska a zo stavby.