Stavebný dozor

V rámci výkonu stavebný dozor ponúkame tieto činnosti:

 • oboznámenie sa s podkladmi ( projekt, zmluvy, stavebné povolenia, územné rozhodnutie)
 • Odovzdanie staveniska a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka
 • Protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotoviteľovi
 • Kontrola dodržiavania podmienok vydaných na uskutočnenie stavby najmä stavebného povolenia a územného rozhodnutia
 • Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu
 • Bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach
 • Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov
 • Kontrola vhodnosti stavebných materiálov a prevádzky technického vybavenia na stavbe
 • Kontrola odborného ukladania stavebných materiálov a stavebných hmôt
 • Kontrola tých častí diela, ktoré boli v ďalšom postupe zakryté alebo sa stali neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka
 • Preberanie vykonaných stavebných prác zo strany dodávateľa
 • Spolupráca s projektantom
 • Sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác
 • Sledovanie vedenia stavebného denníka
 • Uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu výstavby
 • Kontrola postupu prác podľa časového plánu výstavby a zmlúv
 • Kontrola odstránenia vád a nedorobkov
 • Kontrola dodržiavania BOZP
 • Účasť na kolaudačnom konaní